asyw1ASYCUDA World
pružiće mogućnost on-line plaćanja carinskih dadžbina, poboljšanu evidenciju i kontrolu naplaćenih dažbina, ažurnije praćenje dinamike prikupljanja poreza, izvještavanje u realnom vremenu, te mogućnost bržeg i kvalitetnijeg donošenja strateških odluka i uočavanja aktuelnih trendova. Realizacijom cijelog projekta biće izvršena usaglašenost sa važećim carinskim propisima – u skladu sa evropskom legislativom i regulativama u carinskom poslovanju, te mogućnost povezivanja UIO sa evropskim i međunarodnim sistemima.

Nova carinska aplikacija ASYCUDA World ubrzaće protok roba prilikom izvoza i uvoza, osiguraće mogućnost jedinstvene carinske garancije na cijelom području BiH, podnošenje carinske prijave online
– putem interneta, te kvalitetniju kontrola vrijednosti robe kroz provjere online baza podataka sa vrijednostima robe i carinskim tarifama.
Primjenom nove carinske aplikacije biće unapređeno i ubrzano provođenje i kontrola carinskih i poreskih propisa, kvalitetnija analiza rizika kao i sprečavanje prekograničnog krijumčarenja, povećane mogućnosti kontrole carinskih organa uz istovremeno smanjenje administrativnih troškova.

Projektom je planiran završetak prototipa aplikacije ASYCUDA World prema novom carinskom zakonodavstvu do 01.01.2015. godine. U toku 2015. godine slijedi instaliranje aplikacije na svim lokacijama, obuka više od 3 hiljade korisnika, uključujući sve korisnike unutar UIO i poslovnu zajednicu koja će koristiti novu carinsku aplikaciju. Zajedno sa ovom aktivnošću će se raditi i na izradi softvera za nacionalni NCTS –

Novi provozni kompjuterizovani sistem, koji koriste sve zemlje članice EU. Početak primjene nove carinske aplikacije očekuje se 01.01.2016. godine, nakon čega će se po isteku godinu dana rada nacionalnog provoznog sistema, BiH pridružiti međunarodnom provoznom sistemu – NCTS.
Danas je u Banja Luci predstavljen Projekat “Jačanje Sektora za carine u Upravi za indirektno oporezivanje BiH”, koji se odnosi na modrnizaciju postojeće carinske aplikacije. Ukupna vrijednost cijelog projekta iznosi 2 miliona evra, finansira ga Evropska unija, a izvode predstavnici UNCTAD-a iz Ženeve i stručnjaci UIO. Informatička podrška sektoru za Carine UIO.5CNova ICT je shodno ovim promjenama kreirala novu verziju programskog paketa Caršped pomoću kojeg ćete moći na skoro identičan način nastaviti raditi u ovoj aplikaciji. Naše iskustvo je garanacija za vaš olakšan i siguran način rada.