Car Šped

Car_Šped ekspertni sustav za izradu JCI-a i prateće dokumentacije.

Programski paket Car_Šped osmišljen je i koncipiran na način da korisniku omogući što laganiji, elegantniji i brži rad.
Program je koncipiran modularno. Moduli čine carinske procedure, te na taj način klijent ima potpunu slobodu kod organizacije poslovanja i radnih mjesta, a modularnim konceptom osigurana je i maksimalna kontrola troškova.
Moduli koji čine jezgru programskog paketa su:uvoz, izvoz, provoz, unutarnja obrada, vanjska obrada, te carinsko skladištenje

Osim business podjele modula, tu su i sistemski moduli namijenjeni integraciji i komunikaciji, a to su moduli za:rad u mreži, tekomunikaciju između poslovnica putem Interneta.

Izrada faktura za uslugu, kao i vođenje knjiga izlaznih faktura (KIF) sastavni su dio jezgre programa dostupan prilikom kupovine bilo kojeg business modula.

Model izrade Jedinstvene Carinske Isprave unutar programa Car_Šped uključuje unos razrade fakture pošiljatelja, te zajedničkih elemenata deklaracije, što rezultira automatskim: generiranjem imenovanja, raspodjelom neto težina, troškova i koletageneriranjem DV, ZUT, CMR ili CIM obrasca, generiranjem prateće dokumentacije u obliku raznih zahtjeva i izjava i zradom datoteke za prijavljivanje u sustav Asycuda.

Uz veliki izbor unaprijed definiranih zahtjeva, molbi i specifikacija korisniku je omogućena i izrada vlastitih pratećih dokumenata.Sve dokumente moguće je štampati na laserski ili matrični štampač, a prije štampanja moguć je i pregled na ekranu.

 

 

Rad u mreži

Za mrežni rad u koji su uključene do tri radne stanice (klijenta) ili manje Car_Šped ne zahtijeva zaseban server. Za veći broj klijenata preporučuje se korištenje zasebnog servera.

Mrežni rad omogućuje:

-pristup zajedničkoj arhivi svih nastalih predmeta

-zajedničke baze podataka domaćih i stranih komitenata, biblioteke roba, kataloga roba, vozača…

-automatsko dodijeljivanje brojeva dokumenata

-automatsko dodijeljivanje brojeva računa

-evidentiranje zajedničke knjige izlaznih faktura

-Komunikacija između poslovnica

Car_Šped modul za komunikaciju omogućava razmjenu predmeta/dokumenata između pojedinih klijentovih poslovnica putem Interneta. Na ovaj način moguće je carinsku dokumentaciju raditi na jednom mjestu, a podnositi na drugom,ili pak prikupljati u centralnu poslovnicu dokumente nastale na raznim ispostavama. Na ovaj način centrala firme može imati uvid u rad svih svojih poslovnica.