NCTS – Novi kompjuterizirani provozni sustav

NCTS – Novi kompjuterizirani provozni sustav – je sustav koji podržava neprekinuti postupak provoza robe pod carinskim nadzorom kojega primjenjuju carinske administracije članica Unije i EFTA zemalja, odnosno članica Konvencije o zajedničkom provoznom postupku.

Primjena NCTS sustava podrazumijeva provođenje postupka provoza bez papirnatih dokumenata. Izuzetak je samo isprava koja prati provoz (PPI – prateća provozna isprava, eng. TAD – Transit Accompanying Document; PPSI – sigurnosna prateća provozna isprava, eng. TSAD – Transit Security Accompanying Document), koja služi kao ispis podataka deklaracije i nositelj je broja provoznog postupka (MRN – Movement Reference Number).

Uvođenjem NCTS-a, elektronički zapis podataka postaje jedini pravno valjani dokaz za razliku od prethodnog „starog“ provoznog postupka (OTS – eng. Old Transit System) gdje je to bila papirnata deklaracija.

U NCTS-u se razmjenjuju elektroničke poruke između carine i pošiljatelja ili primatelja tako da nije potrebna nikakva dodatna usmena ili pismena komunikacija među sudionicima postupka.

Postupak provoza započinje glavni obveznik slanjem elektroničke deklaracije IT sustavu carine, a postupak je okončan kada odredišni ured, koja je u istoj ili drugoj državi, pošalje otpremnom uredu poruku da je pošiljka stigla na odredište i da je s robom sve u redu. Kada otpremni ured dobije obavijest o okončanju od odredišnog ureda, glavni obveznik je obaviješten o tome od strane nacionalnog sustava.

 

Najčešći pojmovi koji se susreću u postupcima provoza imaju sljedeće značenje:

Glavni obveznik:

Osoba koja ili u čije se ime, podnosi zajednička provozna deklaracija, odgovorna za:
– predaju robe odredišnom carinskom uredu u nepromijenjenu stanju i u propisanom roku, pri čemu je dužan poštovati mjere koje su carinska tijela usvojile radi osiguranja istovjetnosti robe,
– poštivanje odredaba koje se odnose na postupak provoza

Jamac:

Bilo koja fizička ili pravna, treća osoba koja se pisano obvezuje platiti zajednički i pojedinačno s glavnim obveznikom bilo kakav mogući dug do granice zajamčenog iznosa

Osiguranja carinskog duga:

Glavni obveznik je dužan položiti jamstvo radi osiguranja plaćanja carinskog duga ili drugih davanja koja bi mogla nastati za robu u provozu

Referentni iznos:

Referentni iznos jednak je iznosu carinskoga duga koji može nastati za robu koju glavni obveznik stavlja u postupak provoza Zajednice/zajednički provoz tijekom razdoblja od najmanje jednoga tjedna.

Pojedinačno jamstvo:

Jamstvo koje se odnosi na jedan provoz - jamstvo koje polaže jamac, gotovinski depozit ili kupon (vaučer)

Zajedničko jamstvo:

Jamstvo koje se odnosi na više provoznih postupaka ako su carinska tijela države članice u kojoj glavni obveznik ima sjedište odobrila glavnom obvezniku uporabu takvog jamstva

Ovlašteni pošiljatelj:

Ovlašteni pošiljatelj je osobe kojemu je Carinska uprava odobrila stavljanje robe u postupak provoza bez podnošenja robe otpremnom carinskom uredu

Ovlašteni primatelj:

Ovlašteni primatelj je osoba kojima je Carinska uprava dopustila da robu koja se kreće u postupku provoza primaju u svojim prostorima bez podnošenja odredišnoj carinskom uredu

PPI – prateća provozna isprava:

Isprava koja se ispisuje iz informacijskog sustava temeljem podataka iz provozne deklaracije i prati robu do odredišnog carinskog ureda

PPSI – prateća provozno sigurnosna isprava:

Isprava koja se ispisuje iz informacijskog sustava temeljem podataka iz provozne deklaracije i sigurnosnih podataka i prati robu do odredišnog carinskog ureda

MRN – jedinstveni referentni broj provoza:

Na osnovi MRN broja svaka carinarnica, koja je povezana s NCTS sustavom, bilo gdje u Europi ima dostupne podatke carinske provozne deklaracije i može provesti kontrolu nad provozom, bez obzira na to, je li ili nije deklarirana kao odredišna carinarnica ili kao provozna ispostava.

LRN – lokalni referentni broj:

Broj dokumenta kojega dodjeljuje pošiljatelj/korisnik prema definarinim pravilima o podnošenju elektroničke deklaracije

GRN – referentni broj jamstva:

Broj kojeg dodjeljuje jamstveni ured za identifikaciju svakog pojedinačnog jamstva

Rezervni postupak:

Postupak koji se temelji na uporabi pisanih isprava koje omogućuju podnošenje i kontrolu deklaracije za provozni postupak te praćenje provoza kada nije moguće provesti standardni postupak elektroničkim putem

Završetak postupka:

Provozni postupak se smatra završenim, a obveze glavnog obveznika ispunjenima, kada se roba stavljena u postupak, propisane isprave i zahtijevani podaci podnesu odredišnom carinskom uredu u skladu s odredbama kojima je propisan postupak provoza

Otpremni carinski ured:

Carinski ured u kojem se prihvaćaju deklaracije temeljem kojih se robu stavlja u zajednički provozni postupak

Provozni carinski ured:

U provoznom postupku Zajednice – carinski ured na točki izlaska robe iz Zajednice kada pošiljka tijekom postupka provoza napušta carinsko podrucje Zajednice preko granice države EU i treće zemlje; i/ili carinski ured na točki ulaska u carinsko područje Zajednice pošiljke koja je u postupku provoza prevezena preko carinskog područja treće zemlje

U zajedničkom provoznom postupku – carinski ured na ulazu robe u carinsko područje ugovorne strane Konvencije ili carinski ured na izlazu iz carinskog područja ugovorne strane Konvencije kada pošiljka napušta carinsko područje ugovorne strane u postupku provoza preko granice ugovorne strane i treće zemlje

Odredišni carinski ured:

Carinski ured kojem se, radi završetka postupka, mora podnijeti robu stavljenu u zajednički provozni postupak, prateće isprave i podatke

Jamstveni ured:

Ustrojstvena jedinica u kojoj nadležna tijela svake zemlje odlučuju o prihvaćanju jamstva

Konvencija o ZPP-u, pod pojmom "provoz", propisuje postupak u kojem se roba, pod nadzorom nadležnih tijela, prevozi od jedne carinarnice jedne ugovorne strane do druge carinarnice iste ugovorne strane ili carinarnice neke druge ugovorne strane, preko najmanje jedne granice, pri čemu sve carinarnice zemalja potpisnica Konvencije o zajedničkom provoznom postupku preuzimaju funkciju otpremnih, provoznih, odredišnih i jamstvenih carinarnica.

Provozni postupak Zajednice

Provozni postupak Zajednice može biti vanjski (T1) i unutarnji (T2).

Postupak vanjskog provoza Zajednice (T1) omogućava kretanje robe, koja nema carinski status robe Zajednice, od jedne točke do druge unutar carinskog područja Zajednice.

Ako se roba Zajednice izvozi u zemlje EFTA-e ili se prevozi preko područja jedne ili više država EFTA-e, takva se roba stavlja u postupak vanjskog provoza Zajednice. Postupak vanjskog provoza se može koristiti i za robu koja se kreće preko područja trećih zemalja u slučaju kad se izvozi temeljem jedinstvene prijevozne isprave (npr. CIM,), sastavljene na carinskom području Zajednice. Prilikom kretanja robe preko područja trećih zemalja, postupak provoza Zajednice se prekida.

Postupak unutarnjeg provoza Zajednice (T2) omogućava kretanje robe Zajednice od jedne točke do druge unutar carinskog područja Zajednice, uz očuvanje carinskog statusa prilikom kretanja preko carinskog područja treće zemlje.

Zajednički provozni postupak

Zajednički provozni postupak omogućava kretanje robe koja nema status robe Zajednice (T1) i robe koja ima status robe Zajednice (T2) između zemalja Zajednice i zemalja EFTA-e, kao i među samim zemljama EFTA-e, uz uvjete propisane Konvencijom, prema potrebi uključujući robu koja se pretovaruje, ponovno izvozi ili skladišti, uvođenjem zajedničkog provoznog postupka bez obzira na vrstu i podrijetlo robe.

Zajednički provozni postupak se ne primjenjuje na poštanske pošiljke (uključujući poštanske pakete) koje se prevoze u skladu s aktima Svjetske poštanske unije, kad se ta roba prevozi od strane ili za nositelje prava i obveza temeljem tih akata.

Međutim, zajednički provoz koristi se za pošiljke brze dostave koje se kreću između zemalja EU i zemalja EFTA-e.

Provozne carinarnice su carinski uredi koji mogu obavljati ulogu provozne carinarnice (TRA). To je uloga koja se koristi samo u provoznom postupku.

Prilikom puštanja robe, na osnovu podataka iz provozne deklaracije, otpremna carinarnica šalje podatke o provozu odredišnoj carinarnici i svakoj deklariranoj provoznoj carinarnici uporabom poruke "obavijest o očekivanom provozu". Provozni carinski ured evidentira prolazak i pregledava robu ako to smatra potrebnim.

Mjesto evidentiranja prolaza se razlikuje ovisno o vrsti provoznog postupka.

U Zajedničkom provoznom postupku

Kad se roba prevozi iz carinskog područja EU u carinsko područje ugovorne strane Konvencije, tad se provozni ured nalazi na ulazu u carinsko područje zemlje ugovorne strane Konvencije. Kad se roba prevozi iz carinskog područja EU u carinsko područje ugovorne strane Konvencije, provozni ured se nalazi se na ulazu u carinsko područje EU.

Provozni uredi označeni su crvenom.

Provozni uredi označeni su crvenom.

U primjeru je prikazan prijevoz pošiljke iz Italije u Austriju, preko Švicarske. Provozni uredi se nalaze na ulazu u Švicarsku i na ulasku u Austriju.

U Provoznom postupku Zajednice

Kad se roba prevozi iz carinskog područja treće zemlje (ne-EU zemlje) u carinsko područje EU, tad se provozni ured nalazi na ulazu u EU. Kad se roba prevozi iz carinskog područja EU u carinsko područje treće zemlje, provozni ured nalazi se na izlazu iz EU.

Provozni uredi označeni su crvenom.

Provozni uredi označeni su crvenom.

U primjeru je prikazan prijevoz pošiljke iz jedne države članicu EU u drugu državu članicu EU preko treće zemlje. Provozni uredi se nalaze na izlazu prve zemlje članice EU i ulazu druge zemlje članice EU.

Primateljima i pošiljateljima, sa statusom za provedbu pojednostavljenog postupka, omogućen je provozni postupak bez podnošenja robe i provoznih isprava carinskim uredima otpreme ili odredišta.

Pojednostavljeni postupak na otpremi (ovlašteni pošiljatelj)

Ovlašteni pošiljatelj otprema robu iz svog prostora, a u okviru svog ovlaštenja:

• u deklaraciju koju podnosi u carinski sustav (IE015) upisuje podatke koje inače upisuje otpremni carinski ured – datum do kojeg se roba mora predati odredišnom carinskom uredu i podatke o plombama,
• po primitku poruke o puštanju u provoz (IE029) od carinskog sustava, izdaje prijevozniku Prateću provoznu ispravu (PPI),
• stavlja plombe na prijevozna sredstva ili pošiljke,
• otprema robu bez neposrednog carinskog nadzora (osim ako se otpremni ured ne odluči na kontrolu).
Pojednostavljeni postupak na odredištu (ovlašteni primatelj)
Ovlašteni primatelj u svojim prostorima prima robu stavljenu u postupak provoza, bez obaveze da robu i provozne isprave podnosi odredišnom uredu.

U okviru svoga ovlaštenja:

• nakon dolaska robe u njegove prostore, šalje u carinski sustav Obavijest o dolasku (IE007),
• nakon isteka 30 minuta ("tajmera"), od carinskog sustava dobiva dopuštenje za istovar (IE043),
• obavještava carinu o detaljima istovara.

Provozni postupak privremeno obustavlja naplatu carine i ostalih davanja na robu koja se prevozi. Glavni obveznik polaže jamstvo kako bi se osiguralo plaćanje carina i ostalih davanja, u slučaju da tijekom postupak provoza nastane carinski dug.

Visina mogućeg duga
Visina mogućeg duga predstavlja mogući iznos uvoznog duga utvrđenog na temelju najviše pripadajuće uvozne carinske stope i odnosnih poreznih davanja. Zbog kompleksnosti izračuna visine mogućeg duga, postoji i druga zakonska mogućnost utvrđivanja duga, koja se može odrediti kao 30%-tni iznos vrijednosti pošiljke.

Visina jamstva koje se polaže mora biti dostatna da pokrije potpuni iznos duga koji može nastati.

Visina mogućeg duga za robu visokog rizika (osjetljivu robu)

Osjetljiva roba se definira kao roba visokog rizika od prijevara. Određena je u tablici u Prilogu 44.c Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice (2454/93)

Prilog 44.c

Prilog 44.c

U NCTS deklaraciji se za osjetljivu robu obavezno unosi minimalno 6 brojeva harmoniziranog sustava (HS6). Kako bi se roba koja ide u provozni postupak smatrala osjetljivom, osim što pripada tarifnom broju iz tablice, mora zadovoljiti uvjet količine, koja mora premašiti minimalnu količinu iz stupca br. 3.

Za tarifne brojeve, koji u stupcu 5 imaju izraženu minimalnu stopu pojedinačnog jamstva, za visinu mogućeg duga se uzima veći od dva izračuna:

• izračuna koji nastaje korištenjem najviše carinske stope i odnosnih poreznih propisa ili
• izračuna na temelju minimalne stope iz stupca 5 tabele.
Za tarifne brojeve, koji u stupcu 5 nemaju izraženu minimalnu stopu pojedinačnog jamstva, visina mogućeg duga izračunava se korištenjem najviše uvozne carinske stope i odnosnih poreznih propisa.

U ovom poglavlju prikazan je osnovni opis svih poruka koje se razmjenjuju između pošiljatelja i Informacijskog sustava Carinske uprave u okviru provoznog postupka. Taj opis obuhvaća osnovne informacije o sadržaju i funkcijama pojedinih poruka.

Poruke ovlaštenog primatelja

IE007 – Gospodarstvenikova obavijest o dolasku
Ovom porukom gospodarstvenik obavještava carinu o prispijeću pošiljke na odredište. Poruka IE007 je obavezna kod pojednostavljenog postupka budući da se ta lokacija odredišta nalazi u vlastitom poslovnom prostoru gospodarstvenika. Osnova za kreiranje poruke je isprava koja prati provoz (TAD/TSAD).

IE044 – Bilješke o istovaru
Porukom IE044 ovlašteni primatelj odgovora na prethodno poslanu poruku IE043, kojom mu je odredišna ispostava dozvolila istovar. Tako se poruka IE044, kao i IE043, upotrebljava samo u slučaju pojednostavljenog postupka. Porukom se šalje obavijest o završetku istovara. Ukoliko su prilikom istovara utvrđene nepravilnosti, gospodarstvenik je obavezan o tome obavijestiti carinu u okviru iste poruke IE044 koja sadrži napomene i novoutvrđene podatke o pošiljci u slučaju da postoji razlika između deklariranog i stvarnog stanja

Poruke carinskog NCTS sustava

IE008 – Odbijanje gospodarstvenikove obavijesti o dolasku
Ako je najava pošiljke na odredišnu ispostavu ili na lokaciju ovlaštenog primatelja neispravna, odnosno ako ne zadovoljava kriterije formalne i logičke provjere, šalje se poruka IE008 s razlogom odbijanja.

IE021 – Odbijanje najave očekivanog dolaska
Ovom porukom carina obavještava primatelja da ne prihvaća prispjeće ili preusmjerenje pošiljke na ovu odredišnu ispostavu ili na lokaciju ovlaštenog primatelja (npr. pošiljka koja je imala propisani plan puta i bila namjenjena drugom deklariranom odredištu). Poruka IE021 se koristi u redovitom i pojednostavnjenom postupku.

IE043 – Dopuštenje za istovar
Poruka IE043 se koristi samo u slučaju pojednostavnjenog postupka kod ovlaštenog primatelja. Ta poruka znači dozvolu za početak istovara. Poruka se šalje primatelju automatski po isteku brojača (timera) za dozvolu istovarakod odredišne ispostave, ali samo u slučaju da se neće provesti kontrola pošiljke. Vrijeme između najave pošiljke kod ovlaštenog primatelja (IE007) do automatskog slanja dozvole za istovar (IE043) je navedeno u odobrenju ovlaštenog primatelja. Poruka se ne šalje u slučaju kada carina odluči da će se provesti kontrola, a u slučaju odustanka od kontrole može ju carinik poslati i ručno. Poruka sadrži podatke koje je poslala otpremna ispostava odredišnoj u poruci IE001.

IE058 – Odbijanje bilješke o istovaru
Ovom porukom NCTS sustav odbijabilješke o istovaru koje je poslao ovlašteni primatelj porukom IE044 s obrazloženjem odbijanja. Razlozi odbijanja mogu biti formalna ili logička neispravnost poruke IE044 ili neodgovarajući status pošiljke prilikom zaprimanja poruke.

IE025 – Obavijest o puštanju robe gospodarstveniku
Porukom IE025 se dozvoljava puštanje robe iz postupka provoza. Ta poruka se koristi samo ako je na odredištu zaprimljena poruka IE007 i njome se javlja gospodarstveniku da može slobodno raspolagati robom, odnosno da se roba pušta iz postupka provoza nakon obavljenog istovara i eventualne razmjene poruka IE043 i IE044. Poruka IE025 je zadnja poruka koja se odnosi na tehničku provedbu postupka provoza na odredištu.

Poruka carinskog NCTS sustava

IE140 – Zahtjev za informacijama o nepristigloj pošiljci
Ovom porukom zahtijeva se od glavnog obveznika da, ukoliko ih posjeduje, dostavi informacije o vlastitoj pošiljci koja nije stigla na odredište. Ova poruka se šalje uvijek kada je postupak provoza započeo elektronički, slanjem podataka o deklaraciji porukom IE015.Glavni obveznik na ovaj zahtjev pruža tražene informacije porukom IE141. Ako glavni obveznik ne odgovori na ovaj zahtjev u roku, pošiljka prelazi u status „preporučena naplata“

Poruka podnositelja

IE141 – Informacije o nepristigloj pošiljci
U slučaju prethodno poslanog zahtjeva za informacijama o nepristigloj pošiljci, porukom IE141 glavni obveznik šalje odgovor na taj zahtjev.

 

Poruka carinskog NCTS sustava

IE035 – Obavijest o naplati
Porukom IE035 carina obavještava glavnog obveznika da je pokrenut postupak naplate po predmetnoj pošiljci.

 

Poruke carinskog NCTS sustava

IE906 – Funkcionalna greška
Poruka kojom se gospodarstvenika obavještava o činjenici da njegova prethodno poslana poruka nije logički ispravna i ne zadovoljava kriterije prema strukturnim pravilima i uvjetima te tehničkim pravilima.

Poruka o funkcionalnoj grešci sadrži pokazatelj na grešku uz objašnjenje same greške.

IE917 – Greška u xml strukturi
Poruka kojom se gospodarstvenika obavještava o činjenici da poruka koju je poslao nije formalno ispravna (ne zadovoljava XML shemu).

Kako se deklariraju kamioni sa zbirnim pošiljkama?
Ako je više Primatelja ili Pošiljatelja, oni se ne upisuju u glavu dokumenta, nego u stavke. To znači da se u takvom slučaju zbirnu pošiljku, za svakog komitenta roba stavlja na posebnu(e) stavku(e) deklaracije

Na koji način se zbirna pošiljka namijenjena jednom primatelju može jednostavnije deklarirati?
Ako provoznu deklaraciju prati detaljna specifikacija zbirnih pošiljki, koja se može smatrati popisom pošiljaka (bordero, ladelista, računi itd.), cijela pošiljka se može upisati u jednu stavku navodeći u deklaraciji najznačajnije dijelove pošiljke po kriteriju količine, vrijednosti i vrste. Od ovog je izuzeta osjetljiva roba koja se mora deklarirati u zasebne stavke.

Kako će se u provoznoj deklaraciji razduživati prethodni dokument?
U polje „40 Skraćena deklaracija/prethodni dokumenti“ treba unijeti informaciju o prethodnom dokumentu u obliku ispostava/godina/kontrolnik/broj – (iiiii/gggg/kkk/bbbbbb). Bruto težina mora biti jednaka ili veća od bruto težine deklarirane u stavci/stavkama deklaracije. Prethodni dokument mora biti postojeći u sustavu i završen.

Za ove dokumente koristiti šifre T2,T2L,T2F,T2LF,T2CIM,T2TIR,T2ATA, EX, IM, CO i EU.

Da li se za izvoz s unutarnje proizvodnje mora koristiti NCTS?
Ne

Roba dolazi u EU na RGP Bajakovo, roba se konačno carini - treba li raditi provoznu deklaraciju ako je krajnje odredište Zagreb?
Ne

Što je to pristupna šifra?
Kod tipa garancije' = '0','1','2','4','9' pristupna šifra je obavezan podatak. Prema Uredbi za provedbu CZ-a ovaj podatak glavnom obvezniku dostavlja jamstvena carinarnica.

Kada nije potrebno polaganje jamstva?
U slučajevima

• prijevoza robe zrakom,
• prijevozom robe rijekom Rajnom i plovnim putevima Rajne
• prijevoz cjevovodom
• prijevoz željeznicom ili u velikim kontejnerima

Koje podatke treba unijeti u stavku u kojoj se nalazi kontejner, obzirom da su podaci o vrstama, oznakama i broju koleta obavezni, u situaciji kad otpremnik nema informacije o njegovom sadržaju?
Preporuka je da se u polje „31/1 Vrste, oznake i broj koleta“ unese podatak: BX/bez oznaka/1.

Nakon koliko vremena od podnošenja deklaracije (IE015) se dobije MRN?
Ako je podnesena deklaracija ispravna, NTA automatski vraća poruku koja sadrži MRN (IE028) nakon nekoliko sekundi.

Koja je poruka obavijest o razduženju jamstva i u kojem se trenutku jamstvo razdužuje?
Prema Naputku, jamstvo se razdužuje onog trenutka kad carinik zaprimi PPI (Prateću provoznu ispravu) od vozača (na granici) ili otpremnika (na unutarnjoj carinarnici). Poruka za obavijest o razduženju jamstva ne postoji, ali postoji poruka - IE045 Obavijest o razduženju provoza, što ujedno znači i razduženje jamstva. IE045 otpremnik dobiva u trenutku kad je na odredištu završen postupak (kontrola ili ne kontrola) i kad je roba stavljena u sljedeći postupak.

Nakon koliko vremena carinik šalje poruku o puštanju u provoz (IE029)?
U redovnom provozu postupak je (sličan) kao i do sada: ne ranije nego što se cariniku uz dokument „Osnovni podaci o deklaraciji“ (umjesto ranije deklaracije), predoče svi prateći dokumenti. Kod ovlaštenog pošiljatelja – automatski, najkasnije 30 minuta nakon što je deklaracija podnesena, ukoliko se carinik ne odluči za kontrolu.

Može li se poništiti deklaracija nakon što smo dobili IE029 (Pušteno u provoz)?
Ne putem elektroničkih poruka. Deklaracija se može poništiti samo ako je u statusu IE028 (MRN). Status IE029 (Pušteno u provoz) je ekvivalent puštanju robe u provoz od strane carinika stavljanjem pečata na JCD prije 01.08.2011. Postupak poništenja deklaracije za robu koja je puštena u provoz je isti kao i do sada

Može li se u rezervnom postupku, umjesto na samokopirajuće obrasce, koristiti ispis na obični papir?
Da, JCD na običnom papiru ili PPI uz suglasnost CURH-a, eCarinskiOtpremnik podržava oba načina!