Osnovni pojmovi

Najčešći pojmovi koji se susreću u postupcima provoza imaju sljedeće značenje:

Glavni obveznik:

Osoba koja ili u čije se ime, podnosi zajednička provozna deklaracija, odgovorna za:
– predaju robe odredišnom carinskom uredu u nepromijenjenu stanju i u propisanom roku, pri čemu je dužan poštovati mjere koje su carinska tijela usvojile radi osiguranja istovjetnosti robe,
– poštivanje odredaba koje se odnose na postupak provoza

Jamac:

Bilo koja fizička ili pravna, treća osoba koja se pisano obvezuje platiti zajednički i pojedinačno s glavnim obveznikom bilo kakav mogući dug do granice zajamčenog iznosa

Osiguranja carinskog duga:

Glavni obveznik je dužan položiti jamstvo radi osiguranja plaćanja carinskog duga ili drugih davanja koja bi mogla nastati za robu u provozu

Referentni iznos:

Referentni iznos jednak je iznosu carinskoga duga koji može nastati za robu koju glavni obveznik stavlja u postupak provoza Zajednice/zajednički provoz tijekom razdoblja od najmanje jednoga tjedna.

Pojedinačno jamstvo:

Jamstvo koje se odnosi na jedan provoz – jamstvo koje polaže jamac, gotovinski depozit ili kupon (vaučer)

Zajedničko jamstvo:

Jamstvo koje se odnosi na više provoznih postupaka ako su carinska tijela države članice u kojoj glavni obveznik ima sjedište odobrila glavnom obvezniku uporabu takvog jamstva

Ovlašteni pošiljatelj:

Ovlašteni pošiljatelj je osobe kojemu je Carinska uprava odobrila stavljanje robe u postupak provoza bez podnošenja robe otpremnom carinskom uredu

Ovlašteni primatelj:

Ovlašteni primatelj je osoba kojima je Carinska uprava dopustila da robu koja se kreće u postupku provoza primaju u svojim prostorima bez podnošenja odredišnoj carinskom uredu

PPI – prateća provozna isprava:

Isprava koja se ispisuje iz informacijskog sustava temeljem podataka iz provozne deklaracije i prati robu do odredišnog carinskog ureda

PPSI – prateća provozno sigurnosna isprava:

Isprava koja se ispisuje iz informacijskog sustava temeljem podataka iz provozne deklaracije i sigurnosnih podataka i prati robu do odredišnog carinskog ureda

MRN – jedinstveni referentni broj provoza:

Na osnovi MRN broja svaka carinarnica, koja je povezana s NCTS sustavom, bilo gdje u Europi ima dostupne podatke carinske provozne deklaracije i može provesti kontrolu nad provozom, bez obzira na to, je li ili nije deklarirana kao odredišna carinarnica ili kao provozna ispostava.

LRN – lokalni referentni broj:

Broj dokumenta kojega dodjeljuje pošiljatelj/korisnik prema definarinim pravilima o podnošenju elektroničke deklaracije

GRN – referentni broj jamstva:

Broj kojeg dodjeljuje jamstveni ured za identifikaciju svakog pojedinačnog jamstva

Rezervni postupak:

Postupak koji se temelji na uporabi pisanih isprava koje omogućuju podnošenje i kontrolu deklaracije za provozni postupak te praćenje provoza kada nije moguće provesti standardni postupak elektroničkim putem

Završetak postupka:

Provozni postupak se smatra završenim, a obveze glavnog obveznika ispunjenima, kada se roba stavljena u postupak, propisane isprave i zahtijevani podaci podnesu odredišnom carinskom uredu u skladu s odredbama kojima je propisan postupak provoza

Otpremni carinski ured:

Carinski ured u kojem se prihvaćaju deklaracije temeljem kojih se robu stavlja u zajednički provozni postupak

Provozni carinski ured:

U provoznom postupku Zajednice – carinski ured na točki izlaska robe iz Zajednice kada pošiljka tijekom postupka provoza napušta carinsko podrucje Zajednice preko granice države EU i treće zemlje; i/ili carinski ured na točki ulaska u carinsko područje Zajednice pošiljke koja je u postupku provoza prevezena preko carinskog područja treće zemlje

U zajedničkom provoznom postupku – carinski ured na ulazu robe u carinsko područje ugovorne strane Konvencije ili carinski ured na izlazu iz carinskog područja ugovorne strane Konvencije kada pošiljka napušta carinsko područje ugovorne strane u postupku provoza preko granice ugovorne strane i treće zemlje

Odredišni carinski ured:

Carinski ured kojem se, radi završetka postupka, mora podnijeti robu stavljenu u zajednički provozni postupak, prateće isprave i podatke

Jamstveni ured:

Ustrojstvena jedinica u kojoj nadležna tijela svake zemlje odlučuju o prihvaćanju jamstva